Ngatinamatei

9 thoughts on “ Ngatinamatei

  1. Ngatinamatei. Let's pray. Uya(i) kuno. Come here. Muve nezuva rakanaka. Have a nice day. Basa riri sei? How's work? Nhai? Is that so? Ndiri kutsvaga _____ I am looking for _____ Mhuri yakadini? How is the family? Tozoonana zvakare. We will see each other again. Rara(i) zvakanaka. Sleep well. Hupenyu huri sei? How's life?
  2. Ndaivepo this guy achipa testmony varume musatore this testmony simple ngatinamatei and kutenda kuna Mwari huyai muone kubata kwaMwari ku PHD Ministrys TB Joshua ‘s son W Magaya is a true.
  3. Originally the Green Arrows formed in to back singers and perform covers. In bassist and vocalist Zexie Manatsa joined the group. South African saxophonist West Nkosi discovered the band and became their producer.
  4. V: Ngatinamatei. R: Tinokumbira mambo kuti mudire girasiya renyu mumoyo yedu, kuti isu takaziviswa navangere zvekuva munhu kwaKristo, mwanakomana wenyu, toponeswe nemarwadzo nechipiyaniso chake, kumuka ne kuenda naye ku upenyu husingapere. Mambo wedu Yesu Kristo mutisvitsirewo izvi .
  5. Tisati tatanga, ngatinamatei uye tikumbire Mweya Mutsvene kuti ativhure meso ekuona uchenjeri hwedenga, hunoti-simbisa kuzadzisa zvatakatarirwa kurarama panyika Baba, muzita raJesu, vhurai maziso angu, nzeve nemoyo kuti zvione, nekunzwa nekunzwisisa chishuwo .
  6. “Panhabvu ndipo pane upenyu hwedu — tinogara nayo mundangariro dzedu nemudzimba, saka ngatinamatei kuti chirwere ichi chipere, mitambo yemuno neyekunze igotanga. “Asi zvekuvhakachirana bodo, vanhu garai kudzimba dzenyu tozoonana hondo iyi yapera,” anodaro Romario.
  7. Sophia Chese Arts Correspondent Upcoming Karoi-based musician Something-to-do Kubvunya, who collaborated with Mathias Mhere on his new album, will launch his new release tomorrow at .
  8. M Ngatinamatei: Yesu madiwa, munobvumazvenyu kushorwanokunyadziswa kudaro kuti muripire matadzo ose okupangakana okuita zvinonyadza. Kuti tikutunure munhu musharu tinofanira kuvaneshungu dzokuzvikwatanura tsika dzedu dzakaipa nazvosezvinotitadzisa kumhanyirakuna Mwari. M Kristo Mambo, makarovererwapachipiyaniso. V Tinzwireiwo tsitsi. Rwiyo.
  9. ngatinamatei mudairi wenhamo dzedu aripo ndiGabhureni Mambo. Madzibaba Tatenda. October 24 at AM · Zuva rerugare ririkutsvaga vanoriombera, vakuru vedu .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *